Жылувизиялық тексеру

Ғимараттар мен имараттарды жылувизиялық  тексеру - бұл:  

 1. жылу оқшаулау немесе құрылымдық олқылықтардың жасырын ақауларын табу;
 2. ғимараттың жылу жоғалтуларын анықтау және жылу оқшаулаудың нормативтік сипаттамаларға сәйкестігін тексеру; 
 3. құралымдардың энергетикалық паспортқа сәйкестігін анықтау; 
 4. жоғары жылу жоғалту  жерлерін анықтау және оларды жою бойынша ұсыныстар;

Біз келесі қызмет түрлерін көрсетеміз:

 1. Қалай бір қабат болса, солай да екі қабатқа ие қоршаушы құралымдар (МЕМСТ 25380), ал сонымен қатар әр түрлі объектілердің жылу оқшаулауы немесе  қаптауы  арқылы өтетін кез келген жылу ағындарының  тығыздығын өлшеу, ал сонымен қатар тіркеу.  
 2. Беттердің, ал сонымен қатар бөлмелердің ішіндегі қалай болса, сыртындағы да солай ауаның температуралық мәндерін анықтау.
 3.  Әр түрлі қоршаушы құралымдардың термиялық кедергісі және жылу беруге кедергісін (МЕМСТ 26254), ал сонымен қатар  есік және терезе блоктарының термиялық кедергісін (МЕМСТ 26602.01) анықтау;
 4. Зертханалық және табиғи сынақтар кезінде жылу қорғаудың нақты деңгейінің мәндерін анықтап объектілердің үздіксіз мониторингін жүзеге асыру. 

Ғимараттардың  қоршаушы құралымдарын жылувизиялық  тексеру мыналарға сәйкес жүргізіледі:

 1. МЕМСТ 26629-85 «Қоршаушы құралымдардың жылу оқшаулауының сапасын жылувизиялық  бақылау әдісі»;
 2. МЕМСТ 25380-82 «Ғимараттар мен имараттар. Қоршаушы құралымдар арқылы өтетін жылу ағындарының тығыздығын анықтау әдістері»;
 3. МЕМСТ 26254-84 «Қоршаушы құралымдардың жылу беру кедергісін анықтау әдістері».

Бізде өзінің жұмысын сапалы орындайтын жоғары білікті мамандар жұмыс істейді. Барлық мамандарымыз оқытудан өткен және тиісті органдармен аттестацияланған. Сарапшыларымыздың мынадай куәліктері бар: 

 1. Аккредитация туралы № НОАП-РК 01007 куәлігі. 3; 7(7.1) аттестациялау саласында маманның 2 біліктілік деңгейі.
 2. 17-00-4098  біліктілік куәлігі. 9.2.1; 9.7.1; 9.7.2; 9.7.3; 9.7.8; 9.7.13; 9.7.14; 9.7.17; 9.8.2 аттестациялау саласында маманның 2-біліктілік деңгейі.
 3. 1-10227-2008 біліктілік куәлігі.
 4. 34-07-5535-2009/ 34-07-5526-2009/ 34-07-4940-2008/ 34-07-2541-2007 біліктілік куәлігі.
 5. 5526-2009 / 5535-2009/ 4940-2008/ 2541-2007 сертификаты. 

Барлық аспаптар метрологиялық тексеруден өткен.

Серіктестер

Қызметтеріміз