Болаттардың химиялық құрамын анықтау

«Инженер» компаниясының сынақ зертханасы көміртекті және легирленген болаттардың спектрлік химиялық талдауын өткізуге аккредитацияланған болатын.

 Зертхана  тек қана сынақ зертханасында емес, ал тікелей объектінің өзінде де сынақтар жүргізуге мүмкіндік беретін  қазіргі заманғы, жоғары технологиялық неміс құрал-жабдықтарымен жабдықталған.

 Мұндай құрал-жабдықтар мыналарға мүмкіндік береді:  

  • С, S, P-ді жоғары дәлділікпен анықтау;
  • Далалық жағдайларда «орнында» болаттар мен қорытпалардың маркаларын сұрыптау және сәйкестендіру;
  • металлдан дайын өнімдердің сапасын бақылау;
  • қоймаға қойылатын   металдар мен қорытпаларды бақылау және сұрыптауды жүзеге асыру;
  • дәнекерлеу материалдары және қосылыстардың маркаларын сәйкестікке тексеру;
  • машина жасайтын өндірістердің металл бұйымдарын бақылауды жүргізу және ақауларын табу;
  • металдар мен қорытпалардың химиялық құрамын талдау;
  • қосымша жабдықты пайдаланбай-ақ пішіні күрделі және беті тегіс емес үлгілердің спектрлік талдауын жүргізу. 

Жоғарыда көрсетілген қызметті жүзеге асыру үшін қажетті құқық белгiлейтiн құжаттамамыз бар: МЕМСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 (ISO/IEC 17025:2005/Cor.1:2006) және СДА-15-2008 талаптарына сәйкес бұзатын және басқа түрдегі сынақ зертханасына берилген акрредитация туралы №ИЛ/ЛРИ-54060 куәлігі. 

Бірнеше автомашиналарымыз - жылжымалы зертханаларымыз бар. 

Бізде өзінің жұмысын сапалы орындайтын жоғары білікті мамандар жұмыс істейді. Барлық мамандарымыз оқытудан өткен және тиісті органдармен аттестацияланған. Сарапшыларымыздың мынадай куәліктері бар: 

  1. Аккредитация туралы № НОАП-РК 01007 куәлігі. 3; 7(7.1) аттестациялау саласында маманның 2 біліктілік деңгейі.
  2. 17-00-4098  біліктілік куәлігі. 9.2.1; 9.7.1; 9.7.2; 9.7.3; 9.7.8; 9.7.13; 9.7.14; 9.7.17; 9.8.2 аттестациялау саласында маманның 2-біліктілік деңгейі. 

Барлық аспаптар метрологиялық тексеруден өткен.

Серіктестер

Қызметтеріміз